การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25856/14715
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.2 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 96.8 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 98.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.0 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 101.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

 

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินโครงการ 2.บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 3.บริเวณโรงเรียนวัดวังหลวง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205898
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]