การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลอินทขิล
 อำเภอ แม่แตง
 จังหวัด เชียงใหม่
 เลขที่ประทานบัตร 31257/16052
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 27 - 30 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดบ้านปางกว้าง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.7 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านปางกว้างทางด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.7 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 87.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงทางด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 89.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดบ้านปางกว้าง 2.บริเวณบ้านปางกว้างทางด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเรือนราษฎรใกล้เคียงทางด้านทิศใต้
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205131
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]