การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ผางาม
 อำเภอ เวียงชัย
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 16365/15284
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
  ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดร่องห้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.641 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 9.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0602 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.932 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0455 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.410 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.8 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0403 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.146 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.3 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0120 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.363 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 11.3 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0288 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.073 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.2 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0224 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดร่องห้า ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.256 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 10.2 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0113 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 1.356 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 10.8 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0216 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 1.005 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 11.4 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0228 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ เริ่มบันทึกค่าระดับความสั่นสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (peak particle veloci-ty,ppv)มีค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 0.254 mm/sec ขึ้นไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดร่องห้า 2.บริเวณวัดกู่แก้ววัฒนาราม 3.บริเวณโรงเรียนบ้านทุ่งยั้ง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331225
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]