การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 23230/14819
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2557
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านช่องไฟ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ:ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมระดับเสียงและแรงสั่นสะเทือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 2.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธบริเวณบ้านช่องไฟ 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ าธรรม 3.
   โดย บริษัททอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5293633
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]