การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30160/16062
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 15-18 มีนาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.6-60.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.0-106.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.8-60.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.2-92.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.6-52.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.6-83.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านช่องไฟกา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.0-52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.9-96.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ: *ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่12มีนาคม พ.ศ.2540

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5201964
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]