การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลช้างซ้าย
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30237/15791
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเหนือคลอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 91.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านไร่ออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  


  หมายเหตุ:มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) , มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศเหนือ 2.บริเวณบ้านดอนเนียงใหม่ด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านเหนือคลอง 4บริเวณบ้านไร่ออก 5.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ .
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205088
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]