การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลคลองปราบ
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30210/15398
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. บริเวณบ้านหนองปลิง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านทางข้าม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านหนองกา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านคลองปราบ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  


  หมายเหตุ: ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม,2558

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองปลิง 2.บริเวณบ้านทางข้าม 3.บริเวณบ้านหนองกา 4.บริเวณบ้านคลองปราบ 5.บริเวณโรงโม่หิน
   โดย บริษัท แอล.เอส.ไมนิ่ง จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5208674
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]