การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกรูด
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30197/15800
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 2-5 เมษายน 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านแม่โมกข์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1-55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 58.8-59.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านเขาพับผ้า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.1-53.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 57.4-57.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านทุ่งนางลิง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0-54.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 58.3-58.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  


  หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่15 (พ.ศ.2540)เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่27ง วันที่ 3 เมษายน2540

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านแม่โมกข์ 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิง
   โดย บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด รับช่วงฯ
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5203256
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]