การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าสะท้อน
 อำเภอ พุนพิน
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 3/2553
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 15-18 มกราคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. บริเวณพื้นที่โครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.1-57.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 59.0-59.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณรพ.สต.ท่าสะท้อน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.2-56.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 60.9-61.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านบ่อกรัง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.1-54.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 59.5-60.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.6-62.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 64.1-65.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านควนกลาง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7-54.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 56.8-58.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน = มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่15 (พ.ศ.2540)เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่27ง วันที่ 3 เมษายน2540

 • รวมประทานบัตร**ประทานบัตรที่3/2553 และประทานบัตรที่ 8/2553

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณพื้นที่โครงการ 2.บริเวณรพ.สต.ท่าสะท้อน 3.บริเวณ บ้านบ่อกรัง 4.บริเวณโรงโม่หิน 5.บริเวณบ้านควนกลาง
   โดย บริษัท เอส ซี จี 1995 จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5202040
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]