การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งเตาใหม่
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30226/15826
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านหวยซัน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.2 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านถ้ำพระ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.8 dB(A)  (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ:มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหวยซัน 2.บริเวณบ้านถ้ำพระ 3.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ
   โดย บริษัท เอ็ม.พี.คอนซัลแตนท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205216
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]