การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกรูด
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30192/15371
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 6-9 มีนาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หินสุราฎร์ผาทอง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.1-61.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.3-100.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านเขาพับผ้า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.5-60.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.3-101.9 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.1-52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.4-100.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านราษฎร์บ้านแม่โมกข์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.3-57.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 77.4-86.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  


  หมายเหตุ:มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540)และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินสุราฎร์ผาทอง 2.บริเวณบ้านเขาพับผ้า 3.บริเวณบ้านทุ่งนางลิงด้านทิศใต้ 4.บริเวณบ้านราษฎร์บ้านแม่โมกข์ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  4773765
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]