การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30160/16062
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในระหว่างวัน 14-17 มีนาคม และวันที่ 23- 26 สิงหาคม 2557
  • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
    1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.6-65.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.0-105.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    2. บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.1-56.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 71.7-99.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    3. บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.0-55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.8-95.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
    4. บริเวณบ้านช่องไฟกา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.2-59.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.9-101.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  


    หมายเหตุ:ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540

  •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 2.บริเวณชุมชนบ้าน กม.47 3.บริเวณสำนักสงฆ์ราษฎร์ศรัทธาธรรมมาราม 4.บริเวณบ้านช่องไฟกา
     โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
     รูป
     เอกสารแนบ
     
     

    Visitor Number
    5202000
     

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ::
    กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
    75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
    โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
    [ที่ตั้งกรมฯ]