การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ้านทำเนียบ
 อำเภอ คีรีรัฐนิคม
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30191/15869
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2557
 รายละเอียด
 ในระหว่างวัน 28 พฤศจิกายน และวันที่ 1 ธันวาคม 2557
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.6-64.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.8-94.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0-55.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.7-86.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 2.บริเวณหมู่ที่ 7 บ้านคลองขนานทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5211465
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]