การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งเตา
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30247/15834
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 25-28 สิงหาคม 2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.2-56.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.8-90.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 49.9-53.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.0-83.0 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ50.0-57.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.8-89.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:มีนาประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 คม พ.ศ.2540

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 2.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตก 3.บริเวณบ้านไร่เหนือด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5202036
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]