การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าอุแท
 อำเภอ กาญจนดิษฐ์
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เลขที่ประทานบัตร 30278/15913
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างเดือนมีนาคม  2558
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 5 สถานี
  1. ราษฎร์บริเวณวัดพระพุทธบาทศรี สุผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านเขาหมอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:*หมายถึง มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540)

 • ** หมายถึง มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

   สถานที่ตรวจวัด 1.ราษฎร์บริเวณวัดพระพุทธบาทศรี 2.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออก 3.บริเวณบ้านเขาต่อด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ 4.บริเวณบ้านเขาหมอน 5.บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการ
   โดย บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205185
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]