การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลป่าแงะ
 อำเภอ ป่าแดด
 จังหวัด เชียงราย
 เลขที่ประทานบัตร 31103/15287
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 1-2 เดือนเมษายน 2559
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดถ้ำผาจรุย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดบ้านก๊อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านสันปูเลย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:*หมายถึง มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15(พ.ศ.2540)

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หิน 2.บริเวณโรงโม่หิน 3.บริเวณวัดบ้านก๊อ 4.บริเวณบ้านสันปูเลย
   โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5207350
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]