การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าสายลวด
 อำเภอ แม่สอด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30745/15502
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 4 -6 เมษายน 25589
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณโรงโม่หินขิงบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านวังตะเคียน (ทำการตรวจวัดบริเวณวัดวังตะเคียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านห้วยกระโหลก(ทำการตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านห้วยแม่แปะ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ:มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (พ.ศ.2540) และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงโม่หินขิงบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้านวังตะเคียน (ทำการตรวจวัดบริเวณวัดวังตะเคียน) 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก(ทำการตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก) 4.บริเวณบ้านห้วยแม่แปะ
   โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5202048
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]