การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 1/2549
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 25589
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 3 สถานี
  1. บริเวณวัดบ้านปะอา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดบ้านจัดสรร ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


  หมายเหตุ:ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิด มลพิษที่จะต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร
   โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5289920
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]