การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 1/2549
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจคุณภาพการสั่นสะเทือน ในปี 2559
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดบ้านปะอา ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.159 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00016 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.222 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ >100 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00026 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.0952 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ >100 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00010 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.315 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 15 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.00705 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.292 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 12 เฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00407 มิลลิเมตร ในแนวแกนยาว ค่าความเร็วอนุภาค เท่ากับ 0.504 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 12 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00505 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดบ้านจัดสรร ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง พบว่า สามารถตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคได้ทั้ง3แนว ในแนวแกนขวาง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.938 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 2.0 เฮิตรซ์และค่าการขจัด เท่ากับ 0.0106 มิลลิเมตร ในแนวแกนดิ่ง ค่าความเร็วอนุภาคเท่ากับ 0.796 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่เท่ากับ 13 ฮิตรซ์ และค่าการขจัดเท่ากับ 0.0121 มิลลิเมตร ในแนวแกนความเร็วอนุภาค  ท่ากับ 0.221 มิลลิเมตร/วินาที ค่าความถี่ เท่ากับ 47 เฮิตรซ์และค่าการขจัดเท่ากับ 0.00505 มิลลิเมตร (อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้่อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4865206
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]