การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
 อำเภอ เเม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30490/16049
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 26-29 เมษายน 2559

เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.149 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.111 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านหม่อนแสนศรี  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.133 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก 10 ไมครอน 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.106 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)  

หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) กำหนดให้ปริมาณฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชัวโมงจะต้องมีปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดได้ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงเรียนบ้านแม่ปุง 2.บริเวณโรงเรียนบ้านหม่อนแสนศรี
 โดย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5134937
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]