การตรวจสอบ แรงสั่นสะเทือน
 อปท. ห้วยโป่ง
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 30665/15479
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในบรรยากาศ ในวันที่ 24 มีนาคม 2551
 รายละเอียด
 

เรื่องผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี
                 1. บริเวณบ้านหนองหวายโสม ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมือง พบว่าตรวจจับสัญญาณความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3แนว ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับได้ที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดในแนวขวางได้เท่ากับ 2.170มิลลิเมตร/วินาที   แนวตั้งเท่ากับ1.450 มิลลิเมตร/วินาที และแนวยาวเท่ากับ 0.075 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง)
                  2. บริเวณวัดซอยคีรี ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดเหมือง พบว่าตรวจจับสัญญาณความสั่นสะเทือนได้ทั้ง 3แนว ซึ่งเครื่องมือตรวจวัดสามารถตรวจจับได้ที่ความเร็วอนุภาคสูงสุดในแนวขวางได้เท่ากับ 0.900มิลลิเมตร/วินาที   แนวตั้งเท่ากับ0.715มิลลิเมตร/วินาที และแนวยาวเท่ากับ 0.035 มิลลิเมตร/วินาที ซึ่งสัญญาณแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านหนองหวายโสม 2.บริเวณวัดซอยคีรี
 โดย บริษัท เอ บี เอ็น เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท จี อี ซี คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5649263
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]