การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อทอง
 อำเภอ หนองม่วง
 จังหวัด ลพบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 22345/15501
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในเดือนเมษายน 25589
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี
  1. บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.0   dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

  หมายเหตุ:มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณชุมชนบ้านถ้ำดิน 2.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ
   โดย ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205152
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]