การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ทุ่งฝาย
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30475/15995
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดการวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 22-25 เมษายน 25589
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 1 สถานี
  1. บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 48.4-48.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 


  หมายเหตุ:ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน (พ.ศ.2548)

 •  สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ
   โดย บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5203253
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]