การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25912/16080
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณบ้านพลูหลวง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม3วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.106-0.108 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านวังหลวง ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 3 วันต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 0.103-0.109 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

**หมายเหตุ** มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ.2547

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพลูหลวง 2.บริเวณบ้านวังหลวง
 โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135463
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]