การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 เลขที่ประทานบัตร 25912/16080
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2559 
 • เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี
 • 1. บริเวณบ้านพลูหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 53.0-54.6  dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 83.4-90.4  dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง) 

  2. บริเวณบ้านวังหลวง ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 56.1-56.8 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 82.7-88.0 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

   หมายเหตุ:มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

    สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านพลูหลวง 2.บริเวณบ้านวังหลวง
    โดย บริษัท พี.เอส.พี. ไมนิ่งแอนด์เอ็นวิรอนเม้นทอลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
    รูป
    เอกสารแนบ
    
    

   Visitor Number
   4768719
    

   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   ::
   กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
   75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
   โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
   [ที่ตั้งกรมฯ]