การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 23718/15468
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.1 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 93.6 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  

  หมายเหตุ:ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาจรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านราษฎรที่ตั้งอยู่ใกล้กับโครงการมากที่สุดทางด้านทิศตะวันตก
   โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5205179
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]