การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บ่อพลอย
 อำเภอ บ่อไร่
 จังหวัด ตราด
 เลขที่ประทานบัตร 26684/15137
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 29-30 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณวัดบ้านปะอา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 64.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 93.7dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดบ้านจัดสรร ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


หมายเหตุ:*ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณวัดบ้านปะอา 2.บริเวณชุมชนบ้านคลองยอ 3.บริเวณวัดบ้านจัดสรร
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205120
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]