การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ชากพง
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 17370/16008
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านศิริโฮม  ออนซี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 54.4-54.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.3-87.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 56.1-56.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.8-98.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านอ่าวเจริญ (ฝั่งโขง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 54.9-55.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.8-96.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองสะพาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 51.3-51.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.3-84.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)


หมายเหตุ:*ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศ ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2540

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนซี 2.บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณอ่าวเจริญ (ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205282
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]