การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21357/15467
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดวังตะโก(ด้านทิศตะวันตก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 61.9 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 100.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านวังตะโก(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.1 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.3 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านสวนน้ำตก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณบ้านหัวโกรก (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวโกรก ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.4 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.5 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  7. บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.2 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 4.บริเวณบ้านสวนน้ำตก 5.บริเวณบ้านหัวโกรก 6.บริเวณสำนักสงฆ์เขากระป่อม 7.บริเวณโรงโม่หินชลบุรีจิตต์ประเสริฐ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203356
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]