การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. คลองกิ่ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33182/15788
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 ในเดือนมีนาคม และมิถุนายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.5-59.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.1-106.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบเานเลขที่ 179/1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศต่อเนื่อง เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.0-60.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.0-96.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ:*ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)

 สถานที่ตรวจวัด 2 สถานี
 โดย บริษัท เอส.พีเอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5205251
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]