การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21387/15598
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 7 สถานี

  1. บริเวณบ้านมาบหวาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 47.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 72.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณวัดวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.1 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านวังตะโก ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.7 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 50.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 80.8 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  5. บริเวณโรงหินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 90.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  6. บริเวณบ้านไร่ไหหลำ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.6 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.9 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  7. บริเวณบ้านชากพุดซา ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 66.2 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียง ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15 (พ.ศ.2540) กำหนดให้ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงมีค่าได้ไม่เกิน 70 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่าไม่เกิน 115 dB(A)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านมาบหวาย 2.บริเวณวัดวังตะโก 3.บริเวณบ้านวังตะโก 4.บริเวณโรงโม่หินของโครงการ 5.บริเวณโรงเรียนวัดเขาเชิงเทียนเทพาราม 6.บริเวณบ้านไร่ไหหลำ 7.บริเวณบ้านชากพุดซา
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207258
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]