การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ทุ่งอรุณ
 อำเภอ โชคชัย
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28807/15824
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
  ในวันที่ 24 มีนาคม 2559

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  4 สถานี


1. บริเวณทางน้ำสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ

   • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0) 
   • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 33.9 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
   • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 36.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
   • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 38.7 mg/l as CaCO3   (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
   • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.90 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)


  หมายเหตุ   * มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) แหล่งน้ำประเภท 3 (สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภค ? บริโภคได้ โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไป)

   สถานที่ตรวจวัด บริเวณทางน้ำสาธารณประโยชน์ทางด้านทิศเหนือ
   โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5319196
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]