การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เก่าขาม
 อำเภอ น้ำยืน
 จังหวัด อุบลราชธานี
 เลขที่ประทานบัตร 1/2548
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 16-19 เมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ (รร.บ้านเกษตรสมบรูณ์) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 51.9 dB (A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 96.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านหนองทัพ (บ้านศรีทอง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 3 วันต่อเนื่อง เท่ากับ 46.4 dB (A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 78.6 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษตรสมบรูณ์)ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 69.1 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 101.2 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณโรงโม่หินกิตติวดีศิลาพาณิชย์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.7 dB(A)และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 103.4 dB(A)(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)


หมายเหตุ: *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล้งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

หมายเหตุ : คำขอประทานบัตรที่ 1/2548 (ประทานบัตรเลขที่31879/15883) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ คำขอประทานบัตรที่ 2/2548 (ประทานบัตรเลขที่ 31880/15884) และ 1/2549 (ประทานบัตรเลขที่ 31881/15885) ตำบลเก่าขาม และตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน จังอุบลราชธานี

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเฉลิมพระเกียรติ (รร.บ้านเกษตรสมบรูณ์) 2.บริเวณบ้านหนองทัพ (บ้านศรีทอง) 3.บริเวณวัดป่าคีรีบรรพต (บ้านเกษตรสมบรูณ์) 4.บริเวณโรงโม่หินกิตติวดีศิลาพาณิชย์
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207300
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]