การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ชากพง
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 เลขที่ประทานบัตร 17370/16008
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2558 

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณบ้านศิริโฮม ออนชี ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.9-58.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.7-90.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.6-60.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.1-108.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านอ่าวเจริญ(ฝั่งโขง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.5-59.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 98.2-104.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านหนองสะพาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 55.0-60.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 84.1-101.4 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15(พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณบ้านศิริโฮม ออนชี 2.บริเวณโรงเรียนมาบเหลาชะโอน 3.บริเวณบ้านอ่าวเจริญ(ฝั่งโขง) 4.บริเวณบ้านหนองสะพาน
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203266
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]