การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. คลองกิ่ว
 อำเภอ บ้านบึง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 33182/15788
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
  ในเดือนกันยายน และธันวาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 2 สถานี

  1. บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5-58.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 88.8-93.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านเลขที่ 179/1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.1-55.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 83.6-91.2 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณศาลเจ้าไท้จื้อ 2.บริเวณบ้านเลขที่ 179/1
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส.คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202112
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]