การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลกลางดง
 อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม
 จังหวัด สุโขทัย
 เลขที่ประทานบัตร 28810/15998
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
  ในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณบ้านบุฯบันดาล ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.1-60.2 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.8-87.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านชลประทาน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.6-58.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 76.6-79.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านเขาพระ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.0-54.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 81.0-88.8 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

 สถานที่ตรวจวัด 3 สถานี
 โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรี กรุ๊ป (ประเทสไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5207335
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]