การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เจริญสุข
 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ
 จังหวัด บุรีรัมย์
 เลขที่ประทานบัตร 27273/15241
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในเดือนพฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 65.1 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 89.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณวัดวิเศษสุขาราม ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.1 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณวัดสวายสอ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 82.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณวัดพระอังคาร ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 53.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 99.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ.2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ.2548 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานโรงโม่หิน 2.วัดวิเศษสุขาราม 3.วัดสวายสอ 4. วัดพระอังคาร
 โดย บริษัท ไมน์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208556
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]