การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. บริบูรณ์
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15514/15190
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2559
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 26-27 เดือนเมษายน 2559

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 3 สถานี

  1. บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.8 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 94.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณโรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง (บ้านผาน้ำเที่ยง) ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.4 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 87.5 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 56.9 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 95.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน

ประกาศคฯะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

ผลการตรวจวัดรายชั่วโมงแสดงเอกสารแนบท้ายรายงาน

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน ชุมชนบ้านโนนสวัสดิ์ 2.โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง (บ้านผาน้ำเที่ยง) 3.โรงโม่หินของโครงการ
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนดลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5203375
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]