การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. บริบูรณ์
 อำเภอ สีชมพู
 จังหวัด ขอนแก่น
 เลขที่ประทานบัตร 15514/15190
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 26 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 4 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านบริบรูณ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 34* NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 440 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 750 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1200 mg/l)  
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 26 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณบ่อบาดาลโรงเรียนท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 30* NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 2.5* mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 250 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 350 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ 24 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

3. บริเวณบ่อบาดาลบ้านผาน้ำเที่ยง

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.4 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 140 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 440 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  

4. บริเวณขุมเหมืองเก่า

 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.9 NTU (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 20 NTU)
 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 8.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.1 mg/l (เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 130 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 500 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 190 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ไม่เกิน 1200 mg/l)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย (Suspended Solids) เท่ากับ <5.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

หมายเหตุ: เกณฑ์อนุโลมสูงสุด มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ.2551) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแดวล้อมเป็นพิษ (มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้)

*มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

 สถานที่ตรวจวัด 4 สถานี
 โดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328500
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]