การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. เทศบาลตำบลหนองหัวแรต
 อำเภอ หนองบุญมาก
 จังหวัด นครราชสีมา
 เลขที่ประทานบัตร 28719/15460
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2560
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2560

เรื่องผลการตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 63.7 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 86.0 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  2. บริเวณบ้านบุกระโทก ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 79.3 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  3. บริเวณบ้านหนองกกพัฒนา ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 54.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.7 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  4. บริเวณบ้านโนนเขาเตียน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 62.5 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 92.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)
  5. บริเวณบ้านโนนสมบรูณ์ ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ เฉลี่ยต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.6 dB(A) และระดับเสียงสูงสุด เท่ากับ 85.6 dB(A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ: ค่ามาตรฐาน = *ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้เหมืองหินเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ปี พ.ศ.2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.โรงโม่หินของโครงการ 2.บ้านบุกระโทก 3.บ้านหนองกกพัฒนา 4.บ้านโนนเขาเตียน 5.บ้านโนนสมบรูณ์
 โดย บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5202156
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]