การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ถ้ำกระต่ายทอง
 อำเภอ พรานกระต่าย
 จังหวัด กำแพงเพชร
 เลขที่ประทานบัตร 30754/15692
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2560
 รายละเอียด
  วันที่ 15 มีนาคม 2560 
 • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี
 • 1. บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 23.637 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 92.70 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 35.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 3.0 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 4.0 mg/l)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 2.9 mg/l (อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด คือ ไม่น้อยกว่า 2 mg/l)

   

  • เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

  1. บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง

  • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
  • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.333 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20 NTU)
  • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 189.52 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500 mg/l as CaCO3)
  • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งทั้งหมด (Total Solids) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
  • ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ (DO) เท่ากับ 3.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

  หมายเหตุ: *มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) (ประเภท แหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 4)
  มาตรฐาน ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

   สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำผิวดินห้วยลำประดังง้าว 2.บริเวณบ่อน้ำตื้นชุมชนบ้านหนองทอง
   โดย บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
   รูป
   เอกสารแนบ
   
   

  Visitor Number
  5135664
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ::
  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
  75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
  [ที่ตั้งกรมฯ]