การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. ท่าสายลวด
 อำเภอ แม่สอด
 จังหวัด ตาก
 เลขที่ประทานบัตร 30745/15502
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณโรงโม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 67.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านวังตะเคียน (ทำการตรวจวัดบริเวณวัดวังตะเคียน) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 60.1 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณบ้านห้วยกระโหลก (ทำการตรวจวัดบริเวณสถานีอนามัยบ้านห้วยกระโหลก) ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 57.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 3.3 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)  

หมายเหตุ: *มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่15พ.ศ.2540 และมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกรทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณโรงดม่หินของบริษัท แม่ปิงพนากิจ จำกัด 2.บริเวณบ้างวังตะเคียน 3.บริเวณบ้านห้วยกระโหลก 4.บริเวณบ้านห้วยแม่ปะ
 โดย บริษัท ไมนิ่ง เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208582
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]