การตรวจสอบ ระดับเสียง
 อปท. นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30469/16076
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศ ในปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 ในวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพเสียง จำนวน 4 สถานี

  1. บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.3 - 65.3 dB(A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 78.4 - 90.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  2. บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโรงแต่งแร่ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 58.2 - 61.4 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 76.1 - 87.4 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  3. บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน หมู่ที่ 14 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 52.3 - 58.7 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 72.3 - 82.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)
  4. บริเวณหน้าเหมืองของโครงการ ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง เท่ากับ 51.7 - 53.3 dB (A) ค่าเฉลี่ยระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ 73.2 - 78.2 dB (A) (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง)

หมายเหตุ: *หมายถึง ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศในราชกิจจานุเบษา เล่ม 114 ตอนที่ 27 ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 2.บริเวณบ้านราษฎรใกล้เคียงโรงแต่งแร่ 3.บริเวณชุมชนบ้านวังเงิน 4.บริเวณหน้าเหมืองของโครงการ
 โดย บริษัท ไมน์นิ่ง แอนด์ มอนิเตอร์ริ่ง 2015 จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5208779
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]