การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. นิคมพัฒนา
 อำเภอ เมืองลำปาง
 จังหวัด ลำปาง
 เลขที่ประทานบัตร 30469/16076
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน และน้ำใต้ดิน พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 ในเดือนพฤศจิกายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 5 สถานี

1.บริเวณห้วยหลวงก่อนไหลเข้าใกล้โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 172 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 69 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 254 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 2.3 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ

2.บริเวณห้วยหลวงหลังไหลเข้าใกล้โครงการ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 187 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 43 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 289 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.6 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ

3.บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยหลวงวังวัว

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 168 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 43 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 263 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน) 
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 1.9 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ

4.บริเวณบ่อดักตะกอนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ - (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ - mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ - mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ - mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ - NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ

5.บริเวณบ่อดักตะกอนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือใต้

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ - (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ - mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ - mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ - mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ - NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ ไม่พบ

 

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 1 สถานี

1. บริเวณบ่อบาดาลบ้านวังเงิน หมู่ที่ 14

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง(pH) เท่ากับ 6.6 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 7.0-8.5 )
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.2 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 408 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 600 mg/l )
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 225 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานอนุโลมสูงสุด คือ ไม่มากกว่า 500 mg/l as CaCO3 )
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.33 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5 NTU)
 • ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ <0.003 mg/L
 • ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ <0.003 mg/L
 • ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ <0.0003 mg/L
 • ผลการตรวจวัด SO4(mg/L) เท่ากับ 169 mg/L
 • ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ <0.003 mg/L

หมายเหตุ: *ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

*ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันใน เรื่อง สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอน พิเศษ 85 ง. ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

 สถานที่ตรวจวัด คุณภาพน้ำผิวดิน 5 สถานี น้ำใต้ดิน 1 สถานี
 โดย บริษัท ไมน์นิ่ง อินด์ มอนิเตอร์ริ่ง 2015 จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5331283
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]