การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. โคกไทย
 อำเภอ ศรีมโหสถ
 จังหวัด ปราจีนบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 2937/16036
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปี พ.ศ.2560
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 1 สถานี

บริเวณบ่อดักตะกอน (บ่อเหมือง)

- ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 5.24(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)

- ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 7.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

- ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 3.18 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

- ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ <20 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

- ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด(Total Hardness) เท่ากับ 41.0 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัด Sulfatate(mg/L) 0.72(mg/L)

-ผลการตรวจวัด As(mg/L) เท่ากับ <0.0005(mg/L)

-ผลการตรวจวัด Cd(mg/L) เท่ากับ <0.02(mg/L)

-ผลการตรวจวัด Hg(mg/L) เท่ากับ <0.0005(mg/L)

-ผลการตรวจวัด Pb(mg/L) เท่ากับ <0.04(mg/L)

-ผลการตรวจวัด Mn(mg/L) เท่ากับ <0.03(mg/L)

-ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.31 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือมาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้

 

 สถานที่ตรวจวัด บ่อดักตะก่อน (บ่อเหมือง)
 โดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328827
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]