การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
 อำเภอ เมืองชลบุรี
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21371/15373
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพ ปี พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 

ในวันที่ 25-26 สิงหาคม  2559

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 1 สถานี

 บริเวณน้ำห้วยกะปิ

 •  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.39(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 •  ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 4.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ 2.3 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 686mg/l (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  ผลการตรวจวัด Sulfatate(mg/L) 233(mg/L)
 •  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 479 mg/l as CaCO3 (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 •  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี

1. น้ำบาดาล บริเวณวัดเขาเชิงเทียน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.43 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1,062 mg/l (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด Sulfatate(mg/L) 162 (mg/L)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 490 mg/l as CaCO3 (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านวังตะโก

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.81(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.51 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 90 mg/l (ไม่เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด Sulfatate(mg/L) 8 (mg/L)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 83 mg/l as CaCO3 (ไม่กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านไหหลำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.15(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดความขุ่น(Turbidity) เท่ากับ 0.43 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) เท่ากับ < 2.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 958 mg/l (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัด Sulfatate(mg/L) 34 (mg/L)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 389 mg/l as CaCO3 (เกินกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ <0.03 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

หมายเหตุ : ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537)มาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3)

มาตรฐานน้ำบาลดาลที่จะใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 (เกณฑ์กำหนดที่เหมาะสม)

มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2551 (เกณฑ์อนุโลมสูงสุด)

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณน้ำห้วยกะปิ 2.น้ำบาดาล บริเวณวัดเขาเชิงเทียน 3.น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านวังตะโก 4.น้ำบ่อตื้น บริเวณบ้านไหหลำ
 โดย บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5135683
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]