การตรวจสอบ คุณภาพอากาศ
 อปท. ท่างาม
 อำเภอ อินทร์บุรี
 จังหวัด สิงห์บุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29232/16058
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ปี พ.ศ. 2558
 รายละเอียด
 

ครั้งที่1 ในระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี

1.สำนักงานของโครงการ  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.231 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.078 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่บ้านโพธิ์สำนัก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.176 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.062 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.172 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.068 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

4.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.165 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

*หมายเหตุ :มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

ครั้งที่2 ในระหว่างวันที่ 28กันยายน -1 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 4 สถานี

1.สำนักงานของโครงการ  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.147 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.043 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

2.บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่บ้านโพธิ์สำนัก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.144 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.037 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

3.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันออก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.270 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.087 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน) 

4.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันตก ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.129 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM-10)เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเท่ากับ 0.036 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน)

*หมายเหตุ :มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)

 สถานที่ตรวจวัด 1.สำนักงานของโครงการ 2.บ้านราษฎรริมเส้นทางขนส่งแร่บ้านโพธิ์สำนัก 3.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันออก 4.ฟาร์มไก่ด้านทิศตะวันตก
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
4775273
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]