การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. ท่างาม
 อำเภอ อินทร์บุรี
 จังหวัด สิงห์บุรี
 เลขที่ประทานบัตร 29232/16058
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 

ในวันที่25เมษายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1.ลำรางสาธารณะก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  20.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 110 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 130.2 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 19.2 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 73.4 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0019 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

2.ลำรางสาธารณะหลังผ่านพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  130 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 140 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 270 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 189 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 93.7 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0034 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01) 

3.ขุมเหมืองทางด้านทิศตะวันออก

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  48.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 265 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 313.1 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 42.0 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 105 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0049 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

4.ขุมเหมืองทางด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  46.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 267 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 313.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 21.5 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 105 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0044 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

***มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่3

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณประปาบาดาลบ้านโพธิ์สำนัก

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 8.0 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5 – 9.2)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  2.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 195 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 197.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.71 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 104 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ <0.0003 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.05)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

ในวันที่30 กันยายน 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน 4 สถานี

1.ลำรางสาธารณะก่อนผ่านพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  58.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 112 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 170 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 72.1 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 67.3 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0033 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

2.ลำรางสาธารณะหลังผ่านพื้นที่โครงการ

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  145.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 112 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 257 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 195 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 67.5 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0038 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01) 

3.ขุมเหมืองทางด้านทิศตะวันออก

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  13.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 217 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 230.4 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 9.80 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 102 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0034 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

4.ขุมเหมืองทางด้านทิศใต้

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0 – 9.0)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  11.7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 215 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 226.7 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 11.1 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 102 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0036 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <0.01)

***มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่3

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน  จำนวน 1 สถานี

1.บริเวณประปาบาดาลบ้านโพธิ์สำนัก

ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5 – 9.2)

ผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอย(Suspended Solids)เท่ากับ  <2.50 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 190 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200)

ผลการตรวจวัดของแข็งทั้งหมด (Total Solids)เท่ากับ 192.5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.61 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 20)

ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 105 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)

ผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenaic) เท่ากับ 0.0019 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 0.05)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.ลำรางสาธารณะก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 2.ลำรางสาธารณะหลังผ่านพื้นที่โครงการ3.ขุมเหมืองทางด้านทิศตะวันออก4.ขุมเหมืองทางด้านทิศใต้ 5.บริเวณประปาบาดาลบ้านโพธิ์สำนัก
 โดย บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5328556
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]