การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. หนองข้างคอก
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ชลบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 21353/15599
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ.2559
 รายละเอียด
 ในวันที่ 24 สิงหาคม 25589

เรื่องผลการตรวจคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี

1. บริเวณห้วยกะปิ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.97(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.0 NTU (ไม่ไดกำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 100.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 176.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 128.64 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 1.403 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 80.15 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณห้วยบ่อตะเคียน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 13.986 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 7.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 254.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 144.72 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 •  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ 0.138 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 50.85 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

ผลการตรวจคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 5 สถานี
1. น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 970.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 679.38 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ< 0.001 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 184.55  mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

2. บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ8.325 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 790.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 447.22 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ< 0.080 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 201.25 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

3. น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 4.329 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 902.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 401.15 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ< 0.001 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 64.25 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

4. น้ำบาดาลบ้านไหหลำ

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) เท่ากับ 6.9 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ <0.001 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 406.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 166.83 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ<0.001 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 210.35 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

5. น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 0.666 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 1.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • การตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 406.0 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดค่าควมกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 166.83 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) เท่ากับ< 0.001 mg/L (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 64.25 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)

 

มาตรฐาน : (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน โดย มาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 1-4 *มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551

 สถานที่ตรวจวัด 1.บริเวณห้วยกะปิ 2.บริเวณห้วยบ่อตะเคียน 3.น้ำบาดาลวัดเขาเชิงเทียน 4.บริเวณน้ำบ่อตื้นบ้านไร่ไหหลำ 5.น้ำบ่อตื้นบ้านในหุบ 6.น้ำบาดาลบ้านไหหลำ 7.น้ำบ่อตื้นบ้านซากพุดซา
 โดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท์ จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5627578
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]