การตรวจสอบ คุณภาพน้ำ
 อปท. เทศบาลเมืองทับกวาง
 อำเภอ แก่งคอย
 จังหวัด สระบุรี
 เลขที่ประทานบัตร 32462/15702
 ลำดับที่ 1
 เรื่อง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน ในปี พ.ศ.2558
 รายละเอียด
 
 • ในวันที่ 18 มีนาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  3  สถานี

1. ห้วยซับจันทร์

  ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมิถุนายน พ.ศ.2558 ไม่ได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เนื่องจากในบริเวณห้วยซับจันทร์มีสภาพแห้งแล้งไม่มีน้ำไหลผ่าน

2. บริเวณคลองมาบกระเบา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 585 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 1648 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 11 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 7.64 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 145 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.002 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤0.01)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ

  ≤ 0.05)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.29 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.0006 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.0(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 1394 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 2312 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 48 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 58.4 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 1473 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.003 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤0.01)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ

  ≤0.05)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 1.06 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

***ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่2ถึง4

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล  จำนวน  3  สถานี

 1.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 339 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 386 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.59 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 15.5 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ Not Detected(มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ  0.02 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ0.0003 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 336 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 378 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.32 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 24.2 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ 0.0001(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ 0.006 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับNot Detected(มาตรฐาน คือ≤0.05)

3.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.8(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 396 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 482 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.86 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 55.0 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ 0.09 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับNot Detected(มาตรฐาน คือ≤0.05)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2551 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 • ในวันที่ 17 ตุลาคม 2558

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  จำนวน  3  สถานี

1. ห้วยซับจันทร์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.9(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 565 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 796 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 1.53 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 362 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.0007 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤0.01)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ 0.006 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤ 0.05)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.07 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ <0.0002 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

2. บริเวณคลองมาบกระเบา

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 162 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 618 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 47 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 49.7 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 131 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤0.01)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ

  ≤ 0.05)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.85 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 8.1(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 5.0-9.0)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 198 mg/l as CaCO3 (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 700 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ 73 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) เท่ากับ 40.8 NTU (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate) เท่ากับ 314 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic) เท่ากับ 0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ

  ≤0.01)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium) เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ

  ≤0.05)

 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก (Iron) เท่ากับ 0.78 mg/l(ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)     
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.001 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

***ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่8พ.ศ.2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่2ถึง4

เรื่องผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบาดาล  จำนวน  3  สถานี

 1.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 111 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 402 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.52 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 32.6 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ Not Detected(มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ  0.02 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)

 2.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.7(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 78 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 380 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.46 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 24.2 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ Not Detected(มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ 0.009 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับ 0.003(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ≤0.05)

3.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์

 • ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)ที่ 25องศาเซลเซียส เท่ากับ 7.5(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 6.5-9.2)
 • ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) เท่ากับ 184 mg/l as CaCO3 (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 500)  
 • ผลการตรวจวัดค่าสารละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) เท่ากับ 514 mg/l (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1200) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) เท่ากับ <5 mg/l (ไม่ได้กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน)
 • ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity)เท่ากับ 0.89 NTU (ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ <20)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟต(Sulfate)เท่ากับ 63.8 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤250)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณสารหนู(Arsenic)เท่ากับ  Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.05)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณแคดเมียม(Cadmium)เท่ากับ Not Detected (มาตรฐาน คือ ≤0.01)
 • ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็ก(Iron)เท่ากับ 0.09 mg/l(ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ ≤1.0) 
 • ผลการตรวจวัดปริมาณตะกั่ว(Lead) เท่ากับNot Detected(มาตรฐาน คือ≤0.05)

***มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพ.ศ.2551 เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

 สถานที่ตรวจวัด 1. ห้วยซับจันทร์ 2. บริเวณคลองมาบกระเบา 3. อ่างเก็บน้ำสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 4.บ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาลบริเวณบ้านหนองมะค่า ม.6 5.บริเวณบ่อบาดาลบ้านพัก2ม.4 6.บ่อน้ำบาดาลของสถานีบำรุงพันธุ์สัตว์
 โดย บริษัท เอแอลเอส แลบอราทอรีกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
 รูป
 เอกสารแนบ
 
 

Visitor Number
5524941
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]